בטיחות באתרי בנייה – חובה מרכזית בניהול אתר

אתרי בנייה הם מקומות רוויי סכנות. מעבודה בגובה דרך כלים כבדים וחומרים מסוכנים הסכנה באופן מוחשי מאד אורבת מכל עבר. איך אם כן נמנעים מפגיעה בתאונה באתרי בנייה? התשובה היא פשוטה – מקפידים על הכללים.

מפאת הסכנות האורבות באתרי בנייה קיימת מערכת של חוקי כלים ותקנות לשמירה על העובדים. הקפדה עליהם יכולה למנוע פציעות ותאונות עם השלכות מאד לא נעימות. במאמר זה אנחנו בגאיה הנדסה נוגעים בחשיבות של בטיחות באתרי הבנייה, אך שימו לב. זהו נושא מקצועי שחייב להיות מטופל על ידי יועץ מוסמך באתר.

 

תאונות עבודה באתרי בנייה הפכו לצערם הרב של כולם לתופעה שכיחה מידי במדינתנו. אלו הן הסיבות בגינן המחוקק קבע לא מעט חוקים, רגולציות, תקנות ודרישות אשר מטרתן לקבוע את נהלי הבטיחות באתרי בניה. הנזק שחלילה יכול להיווצר כתוצאה מאי הקפדה על הנהלים עלול לעלות בחיי אדם ועל כן ישנה חשיבות יתרה להכיר את הנהלים, לפעול לאורם ולאכוף אותם בהקפדה ובעקביות.  

המומחים של גאיה הנדסה נדרשו במאמר זה לנושא החשוב והמורכב של בטיחות באתרי בניה. מהי הדרכת עובדים באתר בניה? מהו טופס הדרכת בטיחות באתר בניה? מהי תכנית לניהול בטיחות באתר בניה? מיהם האחראים על בטיחות באתר בניה? מהם נהלי בטיחות באתרי בניה? ועוד מידע חשוב מאד על בטיחות באתרי בניה שתוכלו למצוא כאן במאמר. נציין שוב – אין המאמר מתיימר להכיל את כל הכללים והתקנות אלא רק לתת כלים ראשוניים להתמודדות והיכרות הכרחית עם הנושא.  

בטיחות באתרי בנייה

החשיבות של בטיחות באתרי בניה

פיגומים לקויים, נפילות מגובה, קריסת תשתיות, כל אלה ועוד מובילים לכך שכמות המקרים של תאונות עבודה גבוה פי 2 לעומת מדינות ה- OECD ולנתון שערורייתי נוסף לפיו 60% מכלל ההרוגים בתאונות עבודה מקורם בענף הבנייה. מדובר בתופעה שכיחה מידי אשר גורמת לפציעות קשות ואף גובה חיי אדם רבים.

הרגלוציה לא נשארת אדישה לנתונים המדאיגים הללו ולכן המחוקק קבע שורה ארוכה של חוקים שמטרתם למזער את הסיכון לתאונות באתרי בניה על ידי קביעת שורה ארוכה של הוראות בטיחות באתר בניה ואלה חלק מהם: תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007, תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013, הוראות מפע"ר ונהלים בנושא בנייה ועוד. במאמר זה ננסה להבין בין היתר על מי מוטלת האחריות לדאוג לאכיפת נהלי בטיחות באתרי בניה.

של מי האחריות?

ראשון בין שווים – מנהל העבודה הראשי.

הדין מטיל אחריות לבטיחות באתרי הבניה על מספר בעלי תפקידים והראשון שבהם הוא מנהל העבודה הראשי, זה התפקיד המוגדר כאחראי הישיר על נושא הבטיחות באתר הבניה. מנהל העבודה חייב להיות מיודע לכל תהליכי העבודה, לכל הבעיות ולדאוג לפתרונן בכל רגע נתון. בין שלל תפקידיו עליו לדאוג בין היתר:

 • לבדוק את התאמתם של העובדים באתר הבניה, לרבות כישוריהם.
 • להתריע על פגמים וליקויים בתכניות, בחומרים ובציוד.
 • להדריך את העובדים בנושאי בטיחות.
 • לדאוג לבטיחות המבקרים באתר הבניה.

בנוסף אל מנהל העבודה מצטרפים בעלי אחריות נוספים אותם נפרט להלן:

היזם או בעל הנכס

הכוונה לבעל הנכס שמזמין את העבודה. האחריות החלה עליו היא להתקשר לצורך כך עם קבלני ביצוע רשומים בלבד ובעלי מקצוע בעלי הכשרה וכישורים מתאימים. האחריות החלה עליו היא אחריות שילוחית, כלומר אחריות לפצות את הניזוק לנזק שנגרם על ידי צד ג'.

הקבלן הראשי

על הקבלן הראשי שממנו הזמין היזם את ביצוע העבודה להיות רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לסוג העבודה המבוצעת על ידו. כמו כן, על הקבלן הראשי מוטלות חובות רבות ובין היתר:

 • למנות ממונה בטיחות, במקרה שמועסקים באתר 100 עובדים ומעלה. לדאוג לספק לו את כל מה שהוא צריך לביצוע תפקידו וכן לוודא שהוא אכן מבצע את תפקידו כנדרש.
 • למנות לאתר הבניה מנהל עבודה מוסמך. לספק לו את כל האישורים, התכניות וכל מה שנדרש לביצוע עבודתו.
 • לפעול אך ורק מול בעלי מקצוע העומדים בדרישות החוק והתקנים.
 • לספק לכלל העובדים ציוד הגנה אישי בהתאם לתקנות.
 • לקיים הדרכות בטיחות לכלל העובדים באתר הבניה.

אל דרישות אלה מתווספות דרישות רבות ונוספות בהתאם לחוק ולתקנות השונות. אחריות רבה מוטלת גם על קבלן המשנה עמו התקשר הקבלן הראשי בחוזה לביצוע העבודה.

ממונה בטיחות באתר בניה

כפי שציינו לעיל, על הקבלן הראשי להעסיק ממונה בטיחות באתר בניה במקרה שבו באתר הבניה מועסקים 100 עובדים ומעלה. תפקידו של ממונה הבטיחות לדאוג בין היתר לאיתור מפגעי בטיחות, להפסיק את העבודה לאלתר במידה ונשקפת סכנה מיידית לבריאותו או לחייו של אדם, לייעץ בנוגע להוראות בטיחות באתר בניה הקבועות בדין ולסייע בביצוע הדרישות, לפעול לקיום הדרכות העובדים בנוגע לסכנות הבטיחות הנשקפות באתר ועוד.

המתכנן

הכוונה למהנדס העוסק בתכנון הבניין, על מרכיביו ומערכותיו השונות. על המתכנן להכין ולהגיש תכניות לביצוע ורישוי בהתאם לחוק התכנון והבניה ולתקנות התכנון והבניה. המתכנן אחראי על התכנית החתומה על ידו ושגיאה בתכנון או אי עמידה בדרישות הדין עלולות להוות עבירה פלילית. עם זאת אחריותו אינה מסתכמת בתכנון העבודה בלבד, אלא המתכנן אחראי גם על פיקוח ביצוע העבודה בהתאם לתוכניותיו.

 

העובד המועסק באתר הבניה

האחריות מוטלת לא רק על מנהליו אלא גם על העובד עצמו לבצע את העבודה בהתאם לנהלי בטיחות באתרי בניה, כמו למשל שימוש בציוד מגן אישי, להישמע להוראות מנהל העבודה, להתריע בפני כל סכנה שנשקפת, להתייצב לבדיקות רפואיות, להתייצב להדרכות הבטיחות. כמו כן, אסור לו לעשות במזיד מעשה שיכול לסכן אותו או עובד אחר, וכו'.

ספקים ויצרני ציוד וחומרים

אחריות מוטלת על הספקים והיצרנים לספק את החומרים והציוד בהתאם לתקנים רשמיים. הפרה של תקנים אלה מהווה עבירה פלילית ובמקרה של תאונה הנגרמת כתוצאה מציוד או חומרים לקויים גם היצרן ו/או הספק יישאו באחריות.

נהלי בטיחות באתרי בניה

נסקור להלן חלק מנהלי הבטיחות באתרי בניה והדרישות המעוגנים בדין:

 • תכנית לניהול בטיחות באתר בניה- על הקבלן הראשי המבצע להכין תכנית לניהול הבטיחות באתר הבניה באמצעות בעלי המקצוע המתאימים. על התכנית להיות מותאמת לכל אתר בניה בנפרד ובתנאי שבאתר הבנייה מועסקים למעלה מ-50 עובדים לרבות קבלני משנה, בכל האתרים במצטבר.
 • עבודות בגובה – על העובד לקבל הדרכה לביצוע עבודה בגובה, מעל סלי הרמה או על בימות מתרוממות ולהירתם לרתמת בטיחות. ההדרכה צריכה להיות מותאמת לסוג העבודה הספציפית בין אם מדובר בעבודה על גגות, על סולמות וכו'. כמו כן, שימוש בכלי הרמה יעשה אך ורק על ידי עובד שקיבל הדרכה או הסמכה כנדרש. הרמת האדם צריכה להיעשות על ידי כלי הרמה ייעודי.
 • פיגומים- פיגומי זקפים שגובהם עולה על 6 מטרים יש להתקין אך ורק באמצעות בונה מקצועי המוכשר לכך. בנוסף קיימות דרישות בטיחות נוספות לשימוש בפיגומים אחרים.
 • הריסת מבנים וחלקי מבנים – מחייבת מינוי מנהל עבודה בעל ניסיון של שנה בהריסת מבנים.
 • עגורני צריח – השימוש בהם חייב להיעשות על ידי עובדים מתאימים בעלי הכשרה ובהתאם לנהלי הבטיחות.
 • עבודה מעל גגות שבירים או תלולים – נקבעו דרישות ותנאים לביצוע עבודות מהסוג הנ"ל לאור הסכנה הנשקפת.

הדרכת עובדים באתר בניה

הקבלן או הבעלים של אתר הבנייה חייבים להכין תכנית להדרכת העובדים, לקיים הדרכת עובדים באתר בניה, לכל העובדים ולפני התחלת העבודה באתר הבניה, גם אם מדובר בעובדים קבועים, זאת בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים). ובנוסף גם לוודא כי העובדים עברו את כל ההדרכות הנדרשות.

לכך יש להוסיף כי לפני תחילת העבודה בכל אחד מאתרי הבניה של הקבלן חייב כל עובד לעבור הדרכת בטיחות להתמצאות באתר אשר כוללת בין היתר נהלים במקרי חירום, שימוש בציוד מגן אישי, נהלי בטיחות באתר, סיכונים הקיימים באתר הבנייה.

טופס הדרכת בטיחות באתר בניה

כאמור, הדין מחייב כל קבלן למסור לעובד שלו את כל המידע הרלבנטי אודות הסיכונים הבטיחותיים באתר הבנייה וכן את כל ההוראות שיסייעו לו לשמור על בטיחותו. מאחר והדין רואה את החשיבות של הפעולות הללו ביתר שאת, קיימת חובה על המעסיק לתעד את מתן ההדרכה המקצועית שהעובד קיבל ממנו, על ידי חתימת העובד על גבי טופס הדרכת בטיחות באתר. למעשה הטופס מהווה הצהרה של העובד שהוא קיבל הדרכה מקצועית מפורטת בנושא.

לסיכום

הדין מעניק חשיבות רבה לשמירה על נהלי בטיחות באתרי בניה על מנת למזער את הסיכון לפגיעה בחיי אדם. על האחראים לשמירה על בטיחות העובדים באתר להכיר את נהלי הבטיחות, לפעול על פיהם ולדאוג לאכיפתם בכל אתרי הבנייה המנוהלים על ידם. במאמר זה סרקנו דוגמאות לנהלי בטיחות, ראינו כי האחריות חולשת החל מהיזם של הפרויקט ועד העובד עצמו המחויב לנהוג בהתאם לנהלי הבטיחות וההדרכות שקיבל.  בכל שאלה בנושא בטיחות באתרי בניה ניתן לפנות למומחים של גאיה הנדסה.

אהבתם את המאמר? נשמח אם תשתפו :)

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

מאמרים נוספים

קבלת הצעת מחיר

דילוג לתוכן